Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de Overeenkomst tussen Huismaat en Klant.

Huismaat: Huismaat VOF, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 82943427.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.

Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie Huismaat een Overeenkomst heeft gesloten.

Offerte: een aanbieding door Huismaat aan de Klant gedaan.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Huismaat op grond waarvan Huismaat Diensten aan de Klant levert.

Richtlijn: aanvullende voorwaarden die in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke Dienst.

Artikel 2 – Algemeen

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten tussen Huismaat en de Klant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

2.2         Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.3         Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Huismaat en de Klant, dan wordt de Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.4             Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Huismaat en de Klant zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende documenten van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde:

  • de Overeenkomst;
  • de Offerte;
  • de Richtlijn(en);
  • de Algemene Voorwaarden.

2.5         Huismaat wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant van de hand.

2.6         Huismaat is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van Huismaat of op een andere wijze aan de Klant bekend gemaakt. Als de Klant de wijziging niet wenst te accepteren is de Klant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1         Alle aanbiedingen van Huismaat zijn vrijblijvende Offertes, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2         Huismaat is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren (bijvoorbeeld als zij gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van de Klant), zonder dat hierdoor enig recht van de Klant op schadevergoeding jegens Huismaat ontstaat. Huismaat is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.

3.3         De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een Offerte door de Klant en door Huismaat. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.

3.4         Indien een Offerte wordt aanvaard door de Klant, heeft Huismaat het recht de Offerte binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.5         Indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Huismaat niet aan de Offerte worden gehouden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele typefouten in de Offerte.

Artikel 4 – Uitvoering dienstverlening

4.1         Huismaat zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2         Huismaat is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.

4.3         Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens Huismaat extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als de Klant of eventuele derde in opdracht van de Klant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat de Klant onvolledige of onjuiste informatie verstrekt), dan is Huismaat gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 5 – Medewerking door de Klant

5.1         De Klant zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. De Klant zal onder meer alle benodigde gegevens voor de levering van de Diensten op door Huismaat bekend gemaakte wijze en volgens de door haar bekend gemaakte (technische) specificaties tijdig verstrekken.

5.2         De Klant staat ervoor in dat de in 5.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van deze gegevens door Huismaat overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. De Klant zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van Huismaat en haar Diensten zou kunnen aantasten. De Klant vrijwaart Huismaat volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Huismaat ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

5.3         De Klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Huismaat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

5.4         De Klant zal zich steeds houden aan alle door Huismaat verstrekte of op de website van Huismaat bekendgemaakte Richtlijnen voor het gebruik van de Dienst.

5.5         Als de Klant verhuist of het factuuradres van de Klant wijzigt, dan dient de Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en nieuwe factuuradres schriftelijk aan Huismaat mee te delen.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

6.1         Voor het gebruik van de Dienst is de Klant de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.

6.2         De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.

6.3         Huismaat is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Deze verhoging zal per brief of e-mail aan de Klant bekend worden gemaakt. De Klant is gerechtigd de Overeenkomst binnen 14 dagen na deze bekendmaking op te zeggen als en voor zover (i) de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt en (ii) de inhoud van de Overeenkomst verandert. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en in te gaan op de datum waarop de verhoging ingaat.

6.4         Huismaat is te allen tijde gerechtigd om van de Klant een vooruitbetaling te verlangen.

6.5         Betaling dient te geschieden op de door Huismaat op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van Huismaat leidend.

6.6         Enig beroep door de Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

6.7         Indien de Klant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is de Klant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum van de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend.

6.8         Vanaf de datum van verzuim is de Klant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 250,- (tweehonderd vijftig euro) waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd het recht voor Huismaat op nakoming en verdere vergoeding van de schade; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat van Huismaat is gesteld ongeacht of de Klant daarvan op de hoogte is.

6.9         Huismaat is gerechtigd de kredietwaardigheid van de Klant te onderzoeken. Indien wenselijk dient de Klant, op eerste verzoek van Huismaat, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Huismaat. Huismaat is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 7 – Intellectuele Eigendomsrechten

7.1         De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij Huismaat of bij de derde van wie Huismaat het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan de Klant ter beschikking te stellen.

7.2         De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die de Klant in het kader van de Overeenkomst aan Huismaat ter beschikking stelt, blijven berusten bij de Klant of bij de derde van wie de Klant het recht heeft verkregen deze materialen aan Huismaat ter beschikking te stellen. De Klant verleent Huismaat het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken).

7.3         De Klant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Huismaat ter beschikking te stellen. De Klant vrijwaart Huismaat volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Huismaat eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

7.4         Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van Huismaat of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.

7.5         Alle door Huismaat uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de Overeenkomst van rechtswege.

Artikel 8 – Privacy en Geheimhouding

8.1             Om de Dienst te kunnen aanbieden verwerkt Huismaat persoonsgegevens. Huismaat draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) en de Privacyverklaring opgenomen op de website (www.huismaat.nl).

8.2         Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

8.3         Partijen leggen de in 8.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers en aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 9 – Garanties en aansprakelijkheid

9.1         Huismaat zal zich steeds inspannen de Dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

9.2         Huismaat is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Huismaat in welk geval Huismaat uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.

9.3         De totale aansprakelijkheid van Huismaat bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst door de Klant te betalen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan €1.000,- per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd.

9.4         Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de kosten die de Klant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Huismaat te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Huismaat wel aan de Overeenkomst beantwoordt;

9.5         Huismaat en de installateurs waarmee Huismaat samen werkt zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en/of omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

9.6         Huismaat is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant die is veroorzaakt door derden, waaronder installateurs.

9.7         Huismaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming en onverminderd het recht voor Huismaat alsnog na te komen hetgeen door de Klant is bedongen, voor zover de wet zulks toelaat.

9.8         Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 6 (zes) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de Klant is ingesteld.

Artikel 10 – Annulering en Opschorting

10.1       Annulering door de Klant dient schriftelijk aan Huismaat te geschieden.

10.2       Indien een aanbetaling is gedaan, zal deze bij annulering van de Dienst door de Klant niet worden gerestitueerd.

10.3       Huismaat is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten als de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, of als Huismaat het vermoeden heeft dat de Klant in strijd handelt met artikel 5, 7.3 of 7.4, of gegronde vrees heeft dat de Klant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan Huismaat toekomend recht. Gedurende de periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan.

10.4       Zodra de Klant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Huismaat de opschorting opheffen. Huismaat is gerechtigd om voor de opheffing van de opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 11 – Duur van de Overeenkomst

11.1       Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiële periode van één (1) jaar. Na afloop van deze initiële periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door een van de Partijen uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk is opgezegd.

11.2       Onverminderd alle overige rechten zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:

  • surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
  • in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

11.3       Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn is Huismaat gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien de Klant:

  • niet voldoet aan haar verplichtingen uit 5, 7.3 of 7.4;
  • op een andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de
  • Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt

11.4       Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat  de Klant nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van al door Huismaat geleverde Diensten. Bedragen die Huismaat voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

11.5       Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert de Klant al hetgeen Huismaat in het kader van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking heeft gesteld en staakt de Klant het gebruik van de Dienst.

11.6       De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 12 – Overmacht

12.1       In geval van overmacht, althans in de gevallen die in deze voorwaarden als overmacht worden omschreven, is Huismaat ontslagen van de contractverplichtingen jegens de Klant. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, die redelijkerwijze geacht moeten worden de (tijdige) nakoming van de verplichtingen in de weg te staan, zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege waardoor de nakoming wordt verboden of belemmerd, watersnood, bedrijfsstoring in de onderneming van Huismaat of in de ondernemingen waarvan Huismaat diensten betrekt, en andere omstandigheden die de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken.

Artikel 13 – Slotbepalingen

13.1       Huismaat is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Klant de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onderaanneming uit te besteden.

13.2        Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.3       Alle geschillen die mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 11 oktober 2021.